Sertifikati

 Poslovanje privrednog društva Mitan Oil doo usklađeno je sa standardom za sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015, sa standardom za sistem menadžmenta životnom sredinom  SRPS ISO 14001:2015 i sa standardom za sistem menadžmenta  bezbednošću i zdravljem na radu  SRPS ISO 45001:2018. Sertifikaciju je sprovelo najstarije i najveće sertifikaciono telo u regionu Zapadnog Balkana - JUQS“